Játsszatok velünk!

Töltsétek fel a Dr.steinberger Facebook oldalára a poszt alá egy képet, melyen szerepel egy Dr.Steinberger lé és egy nyári hűsítő pillanatot mutat. Gyűjtsétek a lájkokat és nyerjetek ajándékcsomagot.

A játék időtartama: 2021. augusztus 1-15. 18:00

 

Játékszabályzat

A „Dr.Steinberger hűsító pillanatok játék” nyereményjáték 

Nyereményjáték Szabályzata

 

1. A Játék szervezője

A Dr.Steinberger zöldség- és gyümölcslevek Facebook rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője az Rivan-Nova Kft. (székhely: 1161 Budapest, Thököly utca 72., cégjegyzékszám: 01 09 863859) (a továbbiakban: Szervező). 

A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott a Heads Communication Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 78., cégjegyzékszám: 01-09-171537) bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító), látja el.

2. A játékban való részvétel feltétele

2.1 A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.7 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképessége nem korlátozott (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

 • a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, azaz a poszthoz kommentben feltölt egy képet, mely egy nyári pillanatot örökít meg, melyen legalább egy darab Dr.Steinberger üveg/lé látható,
 • továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játék során a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatait) Játékszabályzatban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

2.2 A Pályázat

 • A poszthoz a kommenten kívül nem szükséges egyéb kommentet írni.
 • A kommentben írt szöveg
  • nem sértheti más szerzői és személyiségi jogait, 
  • nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket, illetve nem tartalmazhat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai hovatartozás miatti diszkriminatív jelentést vagy utalást sem nyílt, sem burkolt formában,
 
  • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat, 
  • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 
  • nem tartalmazhat az Rivan Nova Kft-re, valamint az általa forgalmazott termékekre vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket, képbeállítást,
 
  • nem lehet a Játék témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
 
  • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályokba ütköző közléseket,
 
  • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

Azt a Játékost, akinek Pályázata nem felel meg a fenti követelményeknek, továbbá bebizonyosodik, hogy más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a játékból. 

2.3 Egy Játékos a Játékban egy kép feltöltésével jogosult részt venni. Több kép esetén a Játékos kizárólag egy képpel nyerhet. Egy Játékos több képére kapott reakciók nem adódnak össze.

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező valótlan adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból. 

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba és saját maguk által készített képpel pályáznak. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a Játékokkal, illetőleg a nyereménnyel kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatos mindennemű felelősségét. Szervező a nyeremények átadásakor ellenőrzi Játékos és a nyertes Facebook profilban meghatározott adatok azonosságát, és amennyiben nem egyeznek, úgy megtagadhatja a nyeremény átadását. 

2.6 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a mindennemű felelősségüket a jelen pontban meghatározottokból eredő hibáért, késedelemért vagy bármilyen ilyen jellegű körülményért.  

2.7 Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, továbbá ezek alkalmazottjai és megbízottjai és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

2.9. A nyertes a legtöbb pozitív reakciót (lájk, ölelés, vagy szivecske) kapó Játékos. Szavazategyezőség esetén sorsolás útján kerül kiválasztásra a nyertes Játékos (a legtöbb lájkot kapó Játékosok között történik a szavazás). 

3. A nyereményjáték időtartama

3.1 A játék 2021. augusztus 1. 18:00 órától 2021. augusztus 15. 18:00-ig tart.

4. Nyeremény

4.1 Szervező a 2.1 pontban meghatározott Játékhoz kapcsolódóan 1 (egy) nyertest és egy tartaléknyertest sorsol ki. A Játék nyereménye: egy ajándékcsomag, mely 3 db Dr.Steinberger levet tartalmaz (Alma-mangó, Detox és Gyömbér-mix). Sorsolás esetén sorsolás véletlenszerűen történik.

4.2 A Játék eredményét legkésőbb 2021. augusztus 16. 18:00 óráig teszi közzé Szervező a Rajongói oldalán.

4.3 Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban és jelen játékszabályzatban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). 

4.4 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

4.5 Szervező a Nyeremények nyertesét legkésőbb a nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebook posztban a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.6 A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi lakcímre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.

5.1 Adózás, költségek

5.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. Adatvédelmi rendelkezések 

6.1 Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

A Szervező és a Lebonyolító a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a kapcsolattartás valamint a nyeremények átadása céljából kezelik. A Szervező és a Lebonyolító a nem nyertes Játékosok személyi adatait nem kezeli, kivéve a Játékos Facebookon megadott felhasználónevét abban az időtartamban, amíg a Játékos a Rajongói oldalon regisztrált. A regisztráció törlését követően az adatkezelés megszűnik. A Szervező és a Lebonyolító az általa kezelt adatokat harmadik személynek nem adja át, a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy Facebook felhasználók részére a Facebook közösségi portálon marketing anyagokat osszon meg a Facebook általános szabályai szerint.

6.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait Szervező és a Lebonyolító a Játékszabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve használja fel, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy hogy nyertessége esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték megfizetése nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza, a nyilvánosságra hozatal kizárólag a Játékos nevét és nyerésének tényét, továbbá a nyeremény tárgyát tartalmazza.

6.3 A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

A Játékos kizárólag saját valós adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával kifejezetten szavatolja, hogy saját és valós adatait adta meg. Amennyiben más személy adatainak megadásával más személy jogát sérti, úgy köteles az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár összegét a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, melybe beleértendő a Szervező és/vagy Lebonyolító által harmadik személynek fizetendő kártérítés, vagy hatóság által megállapított bírság is.

6.4 Adatkezelő

A Játék során a Játékos által megadott adatok kezelője a Szervező Rivan-Nova Kft. és a Lebonyolító Heads Communication Kft. mint adatkezelő. A Szervező elérhetőségei: Rivan-Nova Kft. (székhely: 1161 Budapest, Thököly utca 72., e-mail:info@drsteinberger.hu) A Lebonyolító elérhetőségei: Heads Communication Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 78., e-mail cím: info@headscom.com)

6.5 Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a Játékos adatainak kezelése megszüntetéséről, és törli a Játékost és a Játékos adatait a nyilvántartásából.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: Rivan-Nova Kft. (székhely: 1161 Budapest, Thököly utca 72. 

6.6. Adatbiztonság

A Szervező és a Lebonyolító kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező és a Lebonyolító gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező és a Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét.

7.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

7.3. A Nyereményért a Szervező a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jótállást és szavatosságot vállalja. 

7.4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

7.5.     A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására. Amennyiben a Játékszabályzat módosítása jogszabályváltozás miatt válik szükségessé, úgy a Szervezőnek jogában áll a Játékszabályzat módosítása egy adott Játék időtartama alatt is, ebben az esetben a Játékszabályzat módosításának hatálya a Szervező döntésétől függően kiterjed a folyamatban lévő Játékra is.

7.6. A Játékos a Pályázat 2.1. pont szerinti benyújtásával kijelenti, hogy a Játékszabályzatot elolvasta, megértette és a Játékszabályzat valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Budapest, 2021.07.30.

Rivan-Nova Kft.

Szervező